Pravidla nakládání s osobními údaji

1. Informace o burgerovyturista.cz

1.1. Webový portál www.burgerovyturista.cz (dále jen „BT”) dodržuje tato pravidla pro nakládání s osobními údaji.

1.2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů uživatelů BT, kteří si zřídí uživatelský účet nebo v případech, kdy uživatel přímo využívá BT a zároveň poskytuje BT své osobní údaje (např. odběr newsletteru) (dále jen „uživatel BT“). V těchto případech BT vystupuje jako správce osobních údajů a určuje, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3. Pověřencem pro ochranu osobních údajů v BT je administrátor webu, kontakt na administrátora webu je info@burgerovyturista.cz.

1.4. Ochrana osobních údajů se řídí zejména Nařízením (EU) č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), jakož i dalšími souvisejícími zvláštními právními předpisy na ochranu osobních údajů a soukromí fyzických osob.

1.5. Stávající uživatel BT tímto výslovně bere na vědomí a potvrzuje, že zpracování osobních údajů probíhalo ze strany BT před datem účinnosti těchto pravidel ve srovnatelném rozsahu, pro obdobné účely a na základě obdobných právních titulů, jako jsou uvedeny v těchto pravidlech.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaké účely?

2.1. Registrace a správa zákaznického účtu BT.

2.2. BT zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete při vytvoření a správě uživatelského účtu BT. Tyto údaje zahrnují zejména uživatelské jméno a e-mailovou adresu, případně další údaje, které dobrovolně uvedete nebo umístíte ke svému zákaznickému profilu.

2.3. Zpracování osobních údajů v rozsahu uživatelské jméno a e-mailová adresa provádíme na základě oprávněného zájmu, neboť jejich zpracování je nezbytné ke správě vašeho zákaznického účtu. Ostatní osobní údaje, které jste poskytli v rámci svého účtu, zpracováváme na základě vašeho souhlasu, získaného v rámci procesu registrace, pro lepší zacílení a poskytování informací registrovaným uživatelům.

2.4. Zasílání novinek a odběr newsletteru

2.5. V případě, že nám udělíte svůj souhlas, bude BT zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu uživatelské jméno, e-mailová adresa a výchozí město nebo oblíbené restaurace pro zasílání novinek BT. Právním důvodem ke zpracování vašich údajů je udělení vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas BT udělujete v průběhu registrace na webových stránkách BT, případně později v nastavení vašeho zákaznického účtu.

2.6. K odběru elektronických newsletterů se také můžete kdykoli přihlásit vyplněním vašich kontaktních údajů (email) na webových stránkách BT a zaškrtnutím příslušného pole.

2.7. Osobní údaje získané prostřednictvím sociálních sítí

2.8. Pokud pro přihlášení do zákaznického účtu využijete sociální síť Facebook, umožníte BT také přístup k vašemu jménu, avataru a e-mailové adrese.

2.9. Osobní údaje získané prostřednictvím cookies

2.10. BT používá na svých webových stránkách cookies, které slouží mimo jiné k lepšímu cílení propagace webu a optimalizaci webu BT, sledování návštěvnosti stránek, nebo aktivitě jednotlivých uživatelů. Některé způsoby využití cookies vyžadují váš souhlas, který nám udělujete prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče. Bližší informace o tom, jaké cookies používáme, jak je můžete spravovat a jakým způsobem údaje získané z cookies využíváme, naleznete na stránce o cookies zde.

2.11. Osobní údaje třetích osob

2.12. Pokud v hodnocení restaurace nebo jiným způsobem uvedete či zveřejníte jakékoli osobní údaje týkající se třetích osob, odpovídáte za to, že tyto třetí osoby k takovému zveřejnění osobních údajů udělily svůj souhlas. Zároveň odpovídáte za to, že se takové třetí osoby seznámily s těmito pravidly nakládání s osobními údaji, včetně kontaktních údajů na BT uvedených níže.

3. Další způsoby a účely zpracovávání dat, včetně osobních údajů

3.1. K propagaci restaurací nebo BT může být využita Vámi uveřejněná recenze ve spojení s vaším uživatelským jménem, případně vloženou fotografií. Zpracování probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu, který udělíte při odeslání recenze.

Zároveň s udělením souhlasu k využití vašich osobních údajů v rámci uveřejnění recenze dáváte BT souhlas s časově neomezeným užíváním recenze v podobě uveřejnění na internetovém portálu www.burgerovyturista.cz nebo zpřístupněním ostatním uživatelům BT, s možností dalšího šíření a sdílení na internetu nebo jiných online platformách nebo v offline médiích, a to bez ohledu na skutečnost, zda je recenze autorským dílem, nebo nikoliv. BT je oprávněn udělit výhradní či nevýhradní právo k užití recenze v uvedeném rozsahu jakýmkoli třetím osobám. Detailní přehled práv k recenzi naleznete v Podmínkách užívání.

3.2. V případě, že máte tuto funkci aktivní, můžeme vám zasílat tzv. push notifikace, a to přímo v rozhraní webových stránek. Pro tyto účely jsou využívány informace o vámi používaném zařízení. Tyto notifikace jsou zobrazovány na základě vašeho souhlasu uděleného po zobrazení příslušného oznámení v rozhraní webových stránek. Změnu nastavení lze provést kdykoli ve vašem prohlížeči.

4. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

4.1. V případě, že je konkrétní zpracování osobních údajů podmíněno udělením vašeho souhlasu (např. zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu), můžete svůj souhlas s takovým zpracováním kdykoli zdarma odvolat, resp. můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů u BT na e-mailové adrese info@burgerovyturista.cz, nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

4.2. V případě emailových sdělení můžete svůj souhlas odvolat, resp. zrušit odběr newsletterů také kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého sdělení.

4.3. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel není dotčena zákonnost zpracování takových údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu.

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. Přístup k osobním údajům má administrátor BT.

5.2. BT dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro BT pro účely a způsobem, které BT stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které BT využívá, patří subjekty poskytující nástroje pro online marketing, analýzu a testování webových stránek, společnosti poskytující emailingové nástroje a dodavatel hostingových služeb.

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům do doby, než dojde k odvolání souhlasu s jejich zasíláním, resp. ke zrušení jejich odběru, nebo do doby zrušení účtu v případě registrovaných uživatelů.

6.2. Údaje získané v rámci vašeho hodnocení restaurace zveřejněného na webových stránkách BT, zpracovává BT po dobu platnosti vaší registrace, případně do doby, než požádáte o ukončení zpracovávání vašich osobních údajů pro účely hodnocení restaurace. Po skončení platnosti vaší registrace nebo po doručení vaší žádosti o ukončení zpracování zůstane vaše hodnocení nadále zveřejněno na webových stránkách BT v anonymní podobě.

7. Jaká jsou vaše další práva podle GDPR (čl. 15 – 21)?

7.1. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů ze strany BT – v postavení správce – se můžete obrátit na BT s následujícími požadavky:

7.2. Mimo výše uvedená oprávnění máte možnost obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že vaše práva na ochranu osobních údajů (včetně těch, uvedených výše) byla porušena.

8. Bezpečnost osobních údajů

8.1. BT dbá na bezpečnost vašich osobních údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, zejména GDPR. BT klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem.

9. Kontakt

9.1. S jakýmikoli dotazy nebo připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo za účelem uplatnění svých práv dle čl. 7 těchto pravidel se můžete obracet na BT e-mailem na adresu info@burgerovyturista.cz.

10. Účinnost

10.1. Tato pravidla nakládání s osobnímu údaji jsou účinná od 1. 1. 2019.

www.burgerovyturista.cz